Skip to content

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Aikuiset lapsen tukena

Koulutus sisältää yhteensä 12 lähiopetuspäivää tarkoittaen yhteensä kuutta viikonlopputapaamista perjantaista lauantaihin. Käymme yhdessä läpi perusteoriaa liittyen häiriön synnyn ymmärtämiseen, ihmiskäsityksen muodostamiseen, kuntoutuksen avun ja perusperiaatteiden läpikäymiseen, lapsen kohtaamiseen, opettajan tukemiseen ja kohtaamiseen, ja vanhempien kohtaamiseen ja kaiken tämän linkittämiseen yhteyden vahvistamiseksi opettajan ja vanhempien välillä.

Terapeuttisen ohjaajan tulee kyetä myös integroimaan yhteisön tuki opettajan ja vanhempien yhteistyön ympärille. Oleellista on kuitenkin ymmärtää lapsen sisäistä maailmaa ja tähän terapeuttisen ohjaajan koulutuksessa tullaan erityisesti panostamaan. Pohditaan tärkeitä perusperiaatteita psyyken toiminnasta, pohditaan kahta osa-aluetta, jotka yleisellä tasolla eivät ole ymmärrettyjä eikä tarkoituksenmukaisesti koulutettuja, mutta tässä yhteydessä ne tuodaan esille. Kysymyksessä on syvä, sisäinen kokemusmaailma eli ’SELF’ ja toisaalta ulkoiseen maailmaan orientoituva, joko vapaa tai defensiivinen, pakonomainen ’EGO’. Tämä koskee niin oppilasta, kuin opettajaa ja vanhempaakin ja tämä olisi hyvä ymmärtää ja myöntää. Terapeuttinen ohjaaja työskentelee yhteisöissä, luoden ymmärrystä, rauhoittaen ahdistusta ja sisäisen ymmärrksen ja osaamisen tasolla auttaa yhteisöä ja lähiopettajaa ajattelemaan ammatillisemmin ja toimimaan aikuismaisemmin.

Terapeuttisen ohjaajan koulutus sisältää paljon teorialuentoja psykologisesta kehitystaustasta, mutta huomioi myös sen, miten häiriöaltis lapsi ja tämän vanhemmat kohdataan ilman, että syntyy konflikteja ja ristiriitoja. Siinä keskitytään myös siihen, miten kuormittunut opettaja voisi saada lähikollegoiltaan tukea ja apua ja miten lapsen kanssa toimivan yksikön ympärillä toimiva verkosto voisi paremmin sille ”terapeuttisen ohjaajan toimesta” annetun konsultaation kautta auttaa asiaa eteenpäin.

Tällainen puolen vuoden koulutussessio sisältää paljon teoriaa, paljon yhteisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta. Tapana on ollut ensimmäisestä kurssista lähtien järjestää jotain väli-illan, eli perjantain tapahtumaa ja ainakin ensimmäisen kurssin kanssa katsoimme tärkeitä Hitchcock -versioita psykologisesta traumasta tai toistamispakosta. Nämä elokuvaillat ja keskustelut olivat äärimmäisen tärkeitä yhteisyyden ja yhteisön ymmärryksen vahvistamiseksi. Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi seuraavaan elokuussa 2023 käynnistyvään koulutukseen. Jokainen koulutus on enemmän kuin aiempi, sillä sitä on kehitetty palautteiden pohjalta, vaikka palautteet ovat olleet tähän mennessä positiivisen ylistäviä (KA 4,8/5,0). Te kaikki lasten kanssa toimivat, kuormitetut ja ehkä kokemuksen mukaan hukassa olevat, tervetuloa tähän koulutukseen. Tämän on tarkoitus avata näkymiä, lisätä ymmärrystä, kontrollia ja hallintaa eteenpäin lasten hyväksi, olivatpa ne omianne tai ammattinne puolesta tuettavia.

Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajia, kuraattoreita ja lastentarhanopettajia.

Lähetteiden määrä lasten- ja nuortenpsykiatrisiin yksiköihin on kasvanut voimakkaasti. Resurssien ja psykoterapeuttisen osaamisen riittämättömyys vaikeuttaa varhaisen hoidon toteuttamista, mikä tuottaa ahdinkoa lapsille ja nuorille itselleen sekä heidän perheilleen. Ahdinko välittyy myös lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tarkoituksenmukaisinta ja hyödyllisintä olisi, että tukea psyykkiseen oirehdintaan annettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo päiväkodeissa ja kouluissa lasten ja nuorten perheet prosessiin mukaan ottaen. Tätä osaamista tarvitaan kaikkialla siellä, missä arjen tasolla kohdataan lapsiin ja nuoriin liittyviä haasteita. Tässä ajattelussa tuki ei rajoitu vain lapseen tai nuoreen, vaan myös kuormittuvia aikuisia tuetaan.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus on kehitetty vastaamaan sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan kannalta ajankohtaiseen, psykoterapeuttisen perustason osaamisen tarpeeseen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Psykoterapeuttinen osaaminen nähdään tässä ensisijaisesti kykynä ymmärtää sisäistä maailmaa ja luoda sen pohjalta auttavia väliintuloja niin lapsen kuin aikuistenkin suhteen. Lapsen kohtaaminen on tärkeä osa-alue, mutta tässä koulutuksessa paneudutaan erityisesti yhteisöllisen näkökulman hyödyntämiseen, jota koulutettava ohjaaja osaamisellaan tulee jatkossa koordinoimaan.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Koulutus täydentää myös neuropsykiatrisen valmentajan osaamista lapsen ja nuoren tunne-elämän haasteiden kohtaamisessa.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Koulutus antaa valmiudet kohdata lapsi tai nuori psykoterapeuttisen viitekehyksen kautta. Tämä tarkoittaa lapsen olemukseen ja tunteisiin tutustumista, diagnostisen intressin sijaan. Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja osaa auttaa myös lapsen ja nuoren lähellä olevia aikuisia olemaan tukena kollegiaalisesti ja yhteisöllisesti.

Koulutuksen viitekehys perustuu psykodynaamiseen näkemykseen, jossa lapsen ja nuoren varhaisemmat ja tämänhetkiset tunnekokemukset ovat merkityksellisiä. Vaikeuksien syyt nähdään yleisimmin psyykkisinä sekä akuutteina ympäristöstä johtuvina tekijöinä.

Sisältöalueita

 • Nykyajan paineet lapsen, vanhemman ja työntekijän näkökulmasta;
 • Oppimiskäsitys joka mukailee tunne-elämän ja psykodynaamisen näkökulman ulottuvuuksia;
 • Keskeisiä psykologisia käsitteitä ja perusperiaatteita;
 • Kuntoutuksen ja avuntuottamisen perusperiaatteita ja toiminnallinen etenemisjärjestys;
 • Psyykkinen kokemusmaailma, itsetunto (self) ja toimiva organisoiva puoli minuutta (ego);
 • Lapsen syvän kohtaamisen vuorovaikutusdynamiikka, työntekijän omat vastatunteet ja herkkyys huomioiden;
 • Vanhempien kohtaaminen, dynamiikka ja perusperiaatteet;
 • Kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys psykoterapeuttisen ohjaajan keskeisenä toimintatapana, siitä konsultoiva, apua tuottava työ alkaa.

Keinoja, toiminnallisia perusperiaatteita

 • Yhteisöllisyys ja verkostot;
 • Työntekijän oma ahdistus ja ’sokeat pilkut’, provosoitumisalttius ja vaara olla osa lapsen/nuoren problematiikkaa jopa sitä lisäten, itsestä tiedostamatta;
 • Psyykkinen oivalluskyky itsestä ja muista ja sen edistäminen;
 • Miten tässä kaikessa kehittyä, miten ottaa oma psyyke työn alle tässä vaativassa ammattiroolissa kehittyäkseen;
 • Psykoterapeuttisen työnohjauksen syvä merkitys ja miten sitä oikeasti ja syvällisesti ymmärtää ja ottaa vakaaksi tavoitteekseen.

Seuraavat koulutukset

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Koulutuksesta vastaava psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen
Koulutuksen järjestäjä Sense of Self (etä)

Haku koulutukseen on jatkuva, koulutus alkaa kun ryhmä on koossa.

Kysy lisää ilmoittautumisesta risto.lappetelainen@pp.inet.fi tai soita 0400681555.